• Anton

Mörrumsån skall få ökad biologisk mångfald


Mörrumsån skall renoveras. Foto: Niklas Kämpargård

För två dagar sedan rapporterade Sveaskog att dem skall återskapa naturliga strandzoner och livsmiljöer för ökad biologisk mångfald vid Tången vid Mörrumsån. Sveaskog menar att syftet med arbetet är att återskapa miljöer för arter som minskat eller försvunnit längs ån.

Sveaskog skriver i ett pressmeddelade att dem skall låta återföra stora stenblock, grus och ved för att återskapa strandzoner och livsmiljöer för både djuren i vattnet och i anslutning till det längs med Mörrumsån.

- Åtgärderna ger bland annat öringen mer skydd och gömslen samt skapar naturligt grunda områden med lagom stark ström för öringen i yngelfasen. Insatserna med stock och sten innebär också mer insektslarver, vilket gynnar fågelarter som strömstare och kungsfiskare, säger Ida-Maria Rigoll, platschef och fiskemästare vid Mörrums Kronolaxfiske.


Sveaskog menar att Mörrumsån har sedan lång tid haft stor betydelse för människan. Dess vatten har använts för kraftproduktion och som transportväg men även som skafferi. Idag används Mörrumsån som kraftkälla, rekreation, naturturism och lustfiske. Fisket är världskänt och omsätter ca 50 miljoner kronor till regionen varje år.


Även om många av de tidigare aktiviteterna sedan länge har avstannat så påverkar de fortfarande livet i och i anknytning till ån i olika omfattning. Följden av detta blir att strömmen blir mindre varierad, bottensubstratet blir packat och finare material spolas i väg. Vilket medför att artrikedomen minskar. Exempelvis har den viktiga kantzonen helt ändrat karaktär, vilket påverkar öringens möjlighet till skydd och gömsle längs ån.


Sveaskogs beslut om att renovera Mörrumsån kommer två år efter att Västblekinge Miljö AB getts tillåtelse att släppa ut 50 000 kubikmeter lakvatten årligen i Mörrumsån, något som upprört många laxfiskare. https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2019/sveaskog-aterskapar-naturliga-strandzoner-vid-morrumsan/

71 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© nordicflytyer.com 2020.

All rights reserved.

Contact Us